Та аль шүүхэд хандах вэ

Таны амьдарч буй аймаг/хот сум/дүүрэг:
 Аймаг/хот
 Сум/дүүрэг

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тооцоолол

Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана.
Нэхэмжлэлийн үнийн дүн /төгрөгөөр/
Хураамжийн хувь, хэмжээ /төгрөгөөр/
Нэхэмжлэлийн үнийн дүн
/төгрөгөөр/
Хураамжийн хувь, хэмжээ
/төгрөгөөр/
0-130 000 4550 төгрөг.
130 001-650 000 4550 төгрөг дээр 130 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3 хувийг нэмнэ.
130 001-650 000 4550 төгрөг дээр 130 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3 хувийг нэмнэ.
650 001-1 300 000 20150 төгрөг дээр 650 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 2.4 хувийг нэмнэ.
1 300 001-13 000 000 35750 төгрөг дээр 1 300 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 1.6 хувийг нэмнэ.
13 000 001-ээс дээш 222950 төгрөг дээр 13 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 0.5 хувийг нэмнэ.

Улсын тэмдэгтийн тухай хуулийн 7.1.1 заалт

Мэдээлэл лавлагаа