ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

7 дугаар зүйл. Шүүхээс эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

7.1.Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана:

7.1.1.эд хөрөнгийн чанартай үнэлж болох нэхэмжлэлд нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс хамаарч тэмдэгтийн хураамж нь дараах хэмжээтэй байх:

Нэхэмжлэлийн үнийн дүн /төгрөгөөр/

Хураамжийн хувь, хэмжээ /төгрөгөөр/

0-130 000

4550 төгрөг.

130 001-650 000

4550 төгрөг дээр 130 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3 хувийг нэмнэ.

650 001-1 300 000

20150 төгрөг дээр 650 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 2.4 хувийг нэмнэ.  

1 300 001-13 000 000

35750 төгрөг дээр 1 300 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 1.6 хувийг нэмнэ.

13 000 001-ээс дээш

222950 төгрөг дээр 13 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 0.5 хувийг нэмнэ.

/Энэ заалтыг 2011 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

7.1.2.эд хөрөнгийн бус, түүнчлэн үнэлэх боломжгүй нэхэмжлэлд 70 200 төгрөг;

/Энэ заалтад 2011 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

 

7.1.3.хэрэгт байгаа нотлох баримтын хуулбар, түүнчлэн шүүхийн шийдвэр, магадлал, шийтгэвэр, гүйцэтгэх хуудас дахин олгоход хуудас тутамд 100 төгрөг.

/Энэ заалтад 2011 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

 

7.1.4.шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой шүүхэд гаргах гомдолд энэ хуулийн 7.1.2-т заасан хэмжээгээр.

/Энэ заалтыг 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

 

71 дүгээр зүйл. Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр эрх зүйн маргаан зохицуулахад хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

71.1.Эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаанаа зохицуулахаар шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргахад 30 000 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж хураана.

/Энэ зүйлийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

 

Дансны дугаар

Шүүх

ХААН БАНК 5422106149

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 8 дугаар шүүх, Сум дундын 10 дугаар шүүх

Төрийн банк 281500318038

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүх, Сум дундын 8 дугаар  шүүх

Хаан банк 5585042119

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 12 дугаар шүүх, Сум дундын 15 дугаар шүүх

5540607728

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх, Сум дундын 17 дугаар шүүх

ХААН БАНК 090000941

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 10 дугаар шүүх, Сум дундын 12 дугаар шүүх

Байхгүй

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх

Төрийн банк 130000801681

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 11 дүгээр шүүх, Сум дундын 14 дүгээр шүүх

Голомт Банк 4901000149

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны  8 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 18 дугаар шүүх, Сум дундын 27 дугаар шүүх

Төрийн сан 190000941

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны  9 дүгээр шүүх

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 2611192214

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 2611199691

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс 2609006167

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс 2603030349

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс 2602002965

Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс 2601025961

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

Голомт банк 4605100340

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх, Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

ХААН БАНК 5749909359
ХАС БАНК 5001196293
ТӨРИЙН БАНК 312500516483

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх, Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны  4 дүгээр шүүх

Улаанбаатар банк, Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 2611184132

Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх

төрийн банк данс 180000280976

Сум дундын 1 дүгээр шүүх,  Захиргааны хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

Хаан банк 020000941

Сум дундын 2 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

Хас банк 5001200045

Сум дундын 3 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

төрийн сангийн данс 041400995

Сум дундын 4 дүгээр шүүх

050000910

Сум дундын 5 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

220000941

Сум дундын 6 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 5 дугаар шүүх

190000941

Сум дундын 7 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх

Төрийн банк 061400995

Сум дундын 9 дүгээр шүүх

төрийн сангийн данс 081400995

Сум дундын 11 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 9 дүгээр шүүх

ТӨРИЙН БАНК 090400995

Сум дундын 13 дугаар шүүх

ТӨРИЙН БАНК 211000020815

Сум дундын 16 дугаар шүүх

Төрийн банк 101800995

Сум дундын 18 дугаар шүүх

бүх банк 120000941

Сум дундын 19 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүх

ХААН БАНК 5692012910

Сум дундын 20 дугаар шүүх

Төрийн сангийн данс 130400941

Сум дундын 21 дүгээр шүүх

Төрийн сангийн данс 130900941

Сум дундын 22 дугаар шүүх

Хасбанк 5001196835

Сум дундын 23 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүх

150000941

Сум дундын 24 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүх

Төрийн банк 110000321668

Сум дундын 25 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүх

160200995

Сум дундын 26 дугаар шүүх

Төрийн сангийн данс 180000941

Сум дундын 28 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүх

хаан банк 5946025661

Сум дундын 29 дүгээр шүүх